Sảnh tiệc Hội nghị

NILE

GRAND BALLROOM

VOLGA

DIỆN TÍCH 1.728m2

BÀN TRÒN 1.400

RẠP HÁT 2.000

LỚP HỌC 1.150

TIỆC ĐỨNG 1.700

CHỮ U -

ẪM THỰC CHAY MÙA VU LAN 2018 HỘI NGHỊ
ẪM THỰC CHAY MÙA VU LAN 2018
HỘI NGHỊ
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay