Sảnh tiệc Sự kiện

NILE

SEINE

VOLGA

DIỆN TÍCH 672m2

BÀN TRÒN 520

RẠP HÁT 640

LỚP HỌC 460

TIỆC ĐỨNG 650

CHỮ U 400

TIỆC TẤT NIÊN - CUỐI NĂM TIỆC CƯỚI
TIỆC TẤT NIÊN - CUỐI NĂM
TIỆC CƯỚI
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay