Sảnh tiệc Hội nghị

VOLGA

THAMES

AMUR

DIỆN TÍCH 576m2

BÀN TRÒN 460

RẠP HÁT 550

LỚP HỌC 400

TIỆC ĐỨNG 580

CHỮ U 320

TIỆC TẤT NIÊN - CUỐI NĂM TIỆC CƯỚI
TIỆC TẤT NIÊN - CUỐI NĂM
TIỆC CƯỚI
Thời Gian Tổ Chức

Gọi tới (8428) 6256 8888 để được tư vấn ngay